Privacyverklaring Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland, geen lid bent, maar inschrijft voor een door Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland, Stevenssteeg 5, 7451 LN Holten emailadres secretaris@griffonvendeenrasvereniging.nl, website https://www.griffonvendeenrasvereniging.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via secretaris@griffonvendeenrasvereniging.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Griffon Vendeens
e) uitslagen van uw hond(en) op familiedagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw hond(en) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland deze persoonsgegevens?

Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door
uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Griffon Vendéen(s);
uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere familiedagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar je ervaringen met Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland en u te informeren over de ontwikkelingen van Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland.
Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit WSH volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft WSH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Indien WSH voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft WSH als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland aan de koepelorganisatie, waarbij Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
Vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland aan de drukker van de Au Courant, ons clubblad, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland;
(potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan WSH en de betaling wordt door Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de secretaris@griffonvendeenrasvereniging van Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris
Indien u klachten heeft over de wijze waarop WSH uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (bestuur@griffonvendeenrasvereniging.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 29 juni 2019 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.griffonvendeenrasvereniging.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.